ArbeidsrechtHuurrechtJeugdrechtPersonen- en familierechtStrafrechtVerbintenissenrecht

Uw arbeidsrecht specialist
mr. Pien Winkens

Arbeidsrecht


 

Iedere dag is onvoorspelbaar, ook op zakelijk gebied. Zo kan het gebeuren dat u na jaren van trouwe dienst ineens ontslagen wordt, zich onheus bejegend voelt of zich plotseling midden in een ingewikkeld conflict bevindt.

Als werknemer bestaat het gevaar dat de werkgever een te dominante positie inneemt op het werk en het arbeidsrecht is nodig om de wederzijdse rechten en plichten voor te schrijven. Ook de werkgever zelf staat wel eens voor hete vuren. Zo kan een arbeidsconflict in de ogen van de werkgever ontstaan zijn door het functioneren van de werknemer of kunnen werkgever en werknemer gewoon niet door een deur. Verder kan het ook voorkomen dat er voor de werkgever financiële noodzaak bestaat om mensen te ontslaan. Dit wordt ontslag om bedrijfseconomische redenen genoemd. Voor de werkgever bestaat dus net als voor de werknemer het risico, dat zich onprettige situaties ontplooien op de werkvloer.

Het arbeidsrecht is een zeer gecompliceerd rechtsgebied dat in feite de verhouding tussen werkgever en werknemer bepaalt. Mr. Winkens is een deskundige op dit gebied.


 

Huurrecht


 

Het huurrecht betreft het samenstel van regels op het gebied van huur. Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Vaak wordt het huurrecht in verband gebracht met de verhuur van huizen of kamers. Het huurrecht is echter ook van toepassing op het huren van een fiets of een auto.

 

Het huurrecht is van toepassing op de huur van zaken, ook wel huurobjecten genoemd. Afhankelijk van het soort huurobject zijn bepaalde regels van toepassing. Sommige regels zijn op alle huurobjecten van toepassing.

Uw huurrecht specialist
mr. Pien Winkens


 

Uw jeugdrecht specialist
mr. Maartje van Riet

Jeugdrecht


 

Soms krijgen kinderen te maken met het recht. Bijvoorbeeld als er sprake is van  ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Dit valt onder het jeugdrecht. Maar ook kinderen die verdacht worden van een strafbaar feit vallen onder het jeugdrecht. Dit soort situaties hebben enorm veel impact op kinderen. Daarom adviseren wij altijd hulp van een advocaat die veel ervaring heeft binnen het jeugdrecht.
Krijgt een minderjarige te maken met een juridische kwestie, dan heeft dit nogal wat impact. Niet alleen op het kind, maar ook op het gezin. Er is vaak veel onzekerheid, verdriet en boosheid. Het is dan ook belangrijk om je in zo’n situatie door een  specialist te laten bijstaan.
 
Mr. Van Riet is deze specialist en kan de juiste hulp en begeleiding bieden in dit soort situaties.

 

Personen en Familierecht


 

Familie is een breed begrip: vader, moeder, oma, opa, tante, neef, nicht et cetera. Familiebanden ontstaan op verschillende wijzen: bijvoorbeeld bij een huwelijk, de geboorte van een kind of adoptie van een kind. De diverse familiebanden brengen diverse rechten en plichten met zich. De verschillende familiebanden en de daarbij behorende rechten en plichten zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Familierecht omvat onder meer de volgende onderwerpen:

– Echtscheiding
– Geregistreerd partnerschap en ontbinding daarvan
– Alimentatie
– Omgang
– Erkenning
– Ouderlijk gezag

Mr. Van Riet en mr. Winkens

Zowel mr. Van Riet als mr. Winkens zijn familierecht specialist


 

Uw strafrecht specialist
mr. Maartje van Riet

Strafrecht


 

Word je verdacht van het plegen van een strafbaar feit?
In een strafzaak heeft iedere verdachte behoefte aan een goede en in het strafrecht gespecialiseerde advocaat.

Neem contact op met mr. Van Riet en krijg direct de beste verdediging. Mr. Van Riet heeft een grondige kennis van strafrecht. Zij zorgt dat de zaak met de beschikbare middelen zo goed mogelijk wordt afgewikkeld. Bij haar kun je terecht met al jouw vragen. Zij is degene die jou bijstaat in deze hectische periode.


 

Verbintenissenrecht


 

Het verbintenissenrecht is het rechtsgebied in het burgerlijk recht dat verbintenissen tussen burgers regelt. Dat kan ook tussen burgers en bedrijven of tussen bedrijven onderling zijn.
 

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het houdt zich bezig met de verbintenissen. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen rechtssubjecten. Het klassieke verbintenissenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Het kan gaan om een verbintenis uit de wet, een verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Tot de verbintenissen uit de wet behoren die welke voortvloeien uit een onrechtmatige daad.

Voorbeelden van overeenkomsten zijn: koopovereenkomst, huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst.

 

Uw verbintenissenrecht specialist
mr. Pien Winkens